Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Przyznajemy granty. Sięgnij po wsparcie finansowe na swój pomysł
W ramach projektu Busol@ przewidujemy wsparcie finansowe dla 20 inicjatyw mających na celu poprawę jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do zrzeszania się, brania odpowiedzialności za swoją Małą i Dużą Ojczyznę oraz promowanie patriotyzmu. Maksymalny poziom wsparcia to 4000zł.
Warsztaty dobrej komunikacji dla małżeństw „Warto być razem.”
Inicjatywa zakładała zorganizowanie dwóch tur warsztatów dla małżeństw. Celem warsztatów było przeciwdziałanie zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży oraz dewaluacji małżeństwa jako związku kobiety mężczyzny. Całość działań bowiem propagowała chrześcijańskie ujęcie małżeństwa, przeciwdziałając chrystianofobicznym działaniom przejawiającym się m.in. poprzez propagowanie wolnych związków osób tej samej płci oraz dewaluowania małżeństwa. W projekcie były realizowane 2 edycje warsztatów skutecznej komunikacji dla małżeństw, w tym pogadanek nt. roli małżeństwa w dzisiejszym świecie, wychowania dzieci i współtworzenia rodziny jako podstawowej komórki społecznej. W każdej edycji brało udział 6 par małżeńskich (razem w całości projektu 24 osoby). Podczas warsztatów uczestnicy poznali narzędzia i metody, które pozwolą im lepiej się komunikować a przede wszystkim pogłębić relację małżeńską, poznać sposoby rozwiązywania konfliktów i uświadomić obszary wymagające dalszej pracy nad rozwojem relacji. Warsztaty nawiązywały do podstawi Katolickiej Nauki Społecznej. Tematyka warsztatów związana była także z emocjami, potrzebami, barierami komunikacyjnymi uświadamia istotną rolę rozmowy pełnej szacunku także z innymi członkami rodziny.
Faithfull – świadomi norm społecznych
Projekt miał na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego wśród dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu rekrutowana była przy współudziale Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Pełni Życia” – inicjatora całego pomysłu. Grupa docelowa projektu to 20 osób w wieku 16-40 lat. Grupa ta, pierwotnie zanimowana do bycia liderami swoich społeczności lokalnych, pewnego rodzaju (w języku młodzieżowym) „influenserami”, zaproszona była do udziału w wydarzeniu dostarczającym im wiedzy i zapalającym do działania. Wydarzenie było całodniowym spotkaniem o charakterze warsztatów połączonych z prelekcjami. Wszystko dotyczyło umiejętności budowania relacji i ich wpływu na postępowanie, łamanie prawa czy prześladowanie (tzw. „hejt”) ze względu na wyznawaną wiarę. Młodzież uczestnicząc w warsztatach uświadomiona została co do wagi zachowań solidarnościowych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości, atomizacji społecznej i skrajnych zachować łamiących normy życia społecznego. Młodzież zaproszona została do refleksji nt. chrystianofobii w ich społecznościach, środowiskach rówieśniczych. Zaproszona została także to zdobywania kompetencji w zakresie przeciwdziałania naruszeniom wolności sumienia i religii.
Zdrowe relacje – jak budować intymność małżeńską w oparciu o wartości chrześcijańskie?
W działaniach wzięło udział 21 osób w wieku 18-35 lat, które chciały poznać założenia naturalnej metody rozpoznawania płodności, co umożliwia w pełni ekologiczne, zdrowe, skuteczne i tanie planowanie rodziny. Warsztaty przeznaczone były dla osób, które pragną żyć etycznie, budować swoją seksualność i małżeńską intymność zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zdobyta wiedze dostarczyła im wiedzy nt. rozpoznawania swojej płodności, metod naturalnych i komunikacji. Warsztaty obejmowały także elementy komunikacji, która jest kluczowa w budowaniu zdrowych relacji. Założeniem projektu „Zdrowe relacje – jak budować intymność małżeńską w oparciu o wartości chrześcijańskie?” było niwelowanie w społeczeństwie tzw. obszarów trudnych, uznawanych jako tabu, które dotyczą płodności. Warsztaty przypominały o powinności mężczyzny do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym szczególnie związane z planowaniem rodziny. Celem opisywanych działań bylo zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej łamania norm życia społecznego, poprzez naukę poszanowania dla życia, zwłaszcza nienarodzonego. Warsztaty promowały umiejętności, które usuwają lęk przed dzieckiem, podkreślały jego wartość i dostarczały uczestnikom informacji, z których mogą inteligentnie skorzystać, aby przygotować się na przyjęcie i pokochanie dziecka. Warsztaty opierały się na materiałach, dotyczących metody naturalnego planowania rodziny w wersji austriackiego lekarza prof. Josefa Rötzera. Oprócz przedstawienia podstaw fizjologii osoby prowadzące zaprezentowały i wyjaśniły metody interpretacji wybranych kart cykli, przysłanych przez kobiety prof. Rötzerowi. Zajęcia w formie warsztatów prowadzone były przez dyplomowanych nauczycieli metody Rötzera. Warsztaty prezentowały wiedzę niezbędną do skutecznego i samodzielnego stosowania naturalnej metody rozpoznawania płodności przez użytkowników w każdej sytuacji życiowej.
Jak realizować swoje marzenia? Warsztaty o dobrych nawykach i planowaniu dobrych działań.
Inicjatywa zakładała przeprowadzenie 4 sześciogodzinnych warsztatów (dla dwóch grup po 10 osób), które celem jest nauczenie młodych (osoby w wielu licealnym i studenci) jak praktycznie podejmować życiowe wyzwania, jak być wytrwałym i efektywnym w osiąganiu celów i marzeń. Cele ogólne to przede wszystkim zwiększenie świadomości dot. konsekwencji łamania norm życia społecznego poprzez promowanie pracowitości i skuteczności osobistej. W ramach celów szczegółowych szczególny nacisk położono na podejmowanie działań na rzecz współżycia społecznego, ale tez budowania większego poczucia własnej wartości, co ostatecznie znajdzie przełożenie na przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym na tle religijnym. Inicjator - Fundacja Odzyskani - opiera się na wartościach chrześcijańskich we wszystkich działaniach i promuje Katolicką Naukę Społeczną wśród młodzieży, jako jedną z odpowiedzi na wszechobecny hejt i de facto brak tolerancji na wolność wyznania.