Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
1 kwietnia 2023


Jak realizować swoje marzenia? Warsztaty o dobrych nawykach i planowaniu dobrych działań.

Inicjatywa zakładała przeprowadzenie 4 sześciogodzinnych warsztatów (dla dwóch grup po 10 osób), które celem jest nauczenie młodych (osoby w wielu licealnym i studenci) jak praktycznie podejmować życiowe wyzwania, jak być wytrwałym i efektywnym w osiąganiu celów i marzeń. Cele ogólne to przede wszystkim zwiększenie świadomości dot. konsekwencji łamania norm życia społecznego poprzez promowanie pracowitości i skuteczności osobistej. W ramach celów szczegółowych szczególny nacisk położono na podejmowanie działań na rzecz współżycia społecznego, ale tez budowania większego poczucia własnej wartości, co ostatecznie znajdzie przełożenie na przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym na tle religijnym. Inicjator - Fundacja Odzyskani - opiera się na wartościach chrześcijańskich we wszystkich działaniach i promuje Katolicką Naukę Społeczną wśród młodzieży, jako jedną z odpowiedzi na wszechobecny hejt i de facto brak tolerancji na wolność wyznania.

Warsztaty zakładały przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących takich zagadnień jak: nawyki skutecznego działania, efektywne planowanie, zarządzania sobą w czasie, stawianie sobie wyzwań i celów. Dzięki warsztatom organizatorzy chcieli uwrażliwić młodych na to jak wiele mogą osiągnąć dzięki wytrwałości i zaangażowaniu, a nie poprzez stosowanie siły i przemocy. Chcieli także promować postawę pracowitości i zaangażowania i przeciwdziałanie postawom mogącym skutkować konfliktem z prawem. Ponadto promowali zaangażowania młodych w życie społeczne oraz ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej - pokazując benefity płynące z działalności na rzecz dobra wspólnego.

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości