Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Debata oksfordzka – narzędzie rozwiązywania konfliktów
Inicjatorzy przedsięwzięcia poprzez realizację swojego pomysłu, zwracali na podziały społeczne, jakie są obecne w naszym kraju. Podziały te, według nich, nasiliły się podczas pandemii COVID-19, wg. nich pandemia stała się katalizatorem wielu postaw, przyspieszyła / uwypukliła wiele istniejących wcześniej zjawisk. Szczególnie w ich dziedzinie, czyli edukacji obywatelskiej, dialogu, komunikacji. Realizacją projektu postanowili przeciwdziałać zjawiskom niepożądanym, takim jak łamanie norm życia społecznego, hejt, brak akceptacji dla miejsca pochodzenia (wieś, miasto) czy wyznawanej religii. Projekt miał za zadanie dostarczenia narzędzia do prowadzenia kulturalnego sporu. Dostrzegając wskazany problem postanowili przeciwdziałać mu od podstaw, za pomocą pracy organicznej. Odpowiadając na apel dwóch, zaangażowanych już wcześniej w inicjatywy debatanckie szkół, które zostały dotknięte wyżej opisanym zjawiskiem. Stąd warsztaty zostały przeprowadzone na poziomie zaawansowanym, odpowiadając na deficyt wiedzy, która nie jest łatwo dostępna i do nabycia które potrzeba doświadczonych trenerów. Warsztaty odbyły się w formule dwóch spotkań dla dwóch szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie. Jak uzasadniali potrzebę realizacji zadania, debata oksfordzka jest sposobem na aktywizację krytycznego myślenia, samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i kompetencji na dany temat wśród młodzieży. Przygotowując się do konkretnej debaty, młodzi ludzie muszą zapoznać się z opracowaniem i źródłami wiedzy dotyczącymi danego zagadnienia. Podczas warsztatów wykorzystywali tematykę ściśle skorelowaną z celami projektu. Dotyczyły one ważkich zagadnień dotyczących życia społecznego i postaw obywatelskich oraz patriotycznych np. dyskusji na temat systemów politycznych, prawa, ekologii czy etyki. Uwrażliwiony także na wolność wyznania i zachęcały do rozumienia motywów osób powodowanych wiarą czy kryzysem wiary.
Razem silniejsi
Pomysłodawcy w trakcie wypracowywania pomysłu na swoje przedsięwzięcie zaznaczali, że ich działania będą poruszać się wokół tworzenia relacji w rodzinie i pomiędzy rówieśnikami. Wskazywali na negatywne skutki restrykcji pandemicznych dla dzieci i młodzieży. Dla wielu młodych stresem było wyrwanie od rówieśników, a nie troska o zdrowie. W opisie swojego pomysłu wykazywali przyrost uzależnień behawioralnych od Internetu, telefonu czy laptopa a także a to, że pandemia wywołała istotne zmiany w naszym codziennym życiu. Powoływali się także na to, że specjaliści udzielający wsparcia sygnalizują, że częściej dotyka nas smutek, lęki, negatywne myśli, trudne emocje czy problemy ze snem. Poprzez zaproponowane w swojej inicjatywie działania postanowili oderwać dzieci, młodzież i całe rodziny od skupiania się na tych trudnościach, a zaprosić do spotkania, aktywności, relacji. Swój pomysł postanowili powiązać z tym, iż w roku 2021 świętowaliśmy jako Polacy beatyfikację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Beatyfikacja ta była sposobnością i zarazem zachętą do sięgania do jego nauki o narodzie i rodzinie, człowieku. Była także szansą, aby w projekcie pokazać wartości chrześcijańskie, jako te z których warto czerpać, przeciwstawiając się chrystianofobii.
Stawiamy na rozwój – szkolenia dla młodzieży w temacie wystąpień publicznych
Proponowany przez inicjatorów projekt w głównej mierze skupiał się wokół przedstawienia tematu wystąpień publicznych jako umiejętności, która może ogromnie wpłynąć na przyszłe życie młodych ludzi. Kompetencja ta pozwala na zbudowanie ich pewności siebie oraz jest rozwiązaniem wielu problemów, których doświadczają na co dzień – na przykład dużej liczby okazji do prezentowania swoich projektów/pomysłów, będących dla nich źródłem sporego stresu. W ramach projektu przeprowadzono cztery szkolenia w dwóch szkołach (czyli po dwa szkolenia w jednej placówce) z tematyki wystąpień publicznych. Jak wskazywali pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, kluczową cechą budowy społeczeństwa obywatelskiego jest dbanie o rozwój jego przyszłych liderów. Służy to bezpośrednio uwrażliwianiu społeczeństwa na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych. Stwarzanie możliwości partycypacji w życiu publicznym młodym liderom jest jednym z celów naszego projektu. Wystąpienia publiczne i umiejętności ich wygłaszania to klucz do pewności siebie młodych ludzi we wszelkich podejmowanych inicjatywach. Często na początku dotyczą one lokalnych spraw, z czasem owi zaangażowani liderzy angażują się w coraz “poważniejsze” kwestie, o szerszym zasięgu. Kwestie te, do których niejako „podprogowo” będziemy zachęcać to świadomy odbiór informacji, nie kierowanie się stereotypami. Autorzy pomysłu uwrażliwiają na powierzchowność (brak zgłębienia prawdy) która towarzyszy łamaniu norm życia społecznego, w tym prześladowaniu ze względu na wiarę, niepełnosprawność czy rasę.
Obronić swoje Westerplatte. Wolni, bo prawdziwi.
Inicjatywa dotycząca sytuacji pandemicznej. Jak wskazali inicjatorzy, obecna sytuacja dzieci i młodzieży spowodowana pandemią i związanymi z nią restrykcjami, odbija się poważnym echem nie tylko na ich zdrowiu fizycznym czy psychicznym, ale także na ich moralności. Zdalne nauczanie, które mocno ograniczało bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem i rówieśnikami, uniemożliwiło też kontrolę nad uczciwością i postępowaniem uczniów. Pomysłodawcy mini-projektu uzasadniali nam, że nierzadko w przypadku młodych ludzi pisanie sprawdzianów, odrabianie prac itp. było nieuczciwe moralnie. Uczniowie mając dużo mniejsze możliwości uzyskania pomocy od nauczyciela niż w trybie stacjonarnego nauczania, często uciekali się do szukania łatwiejszego sposobu zdobywania ocen, sposobu, który niczego od nich nie wymagał ale też nic im nie dawał. Wiele spraw, które dotąd były ważne, straciły na wartości. Pojawiły się zachowania i postawy ukazujące ogromną obojętność uczniów na to, co będzie dalej z ich życiem. Mass media, komunikatory i inne formy wirtualnego kontaktu niejednokrotnie wzmagają w uczniach postawy kreowania się na kogoś, kim w rzeczywistości nie są. Młodzi często nie widzą w tym żadnego problemu, tłumacząc, że są wolnymi ludźmi. Te sytuacje pokazują mocno, w jak błędnym kole zamknięta jest obecnie młodzież – samowola, łamanie prawa, spełnianie swoich zachcianek, relatywizowanie wielu spraw, często bardzo egoistycznych, zwykle jest uznawane przez nich za wyraz wolności. Tymczasem życie pokazuje jak tragiczne bywają skutki działania pod wpływem tak rozumianej wolności
Akcje i przedsięwzięcia 2020
W ramach naszego projektu został zrealizowany i opracowany a także sfinansowany plan animowania społeczności lokalnych w całej Polsce. Plan zakładał przeprowadzenie  drobnych akcji i przedsięwzięć, które realizowane były przez tamtejszych członków danej społeczności, Busol@ pilotowała przebieg tych zadań, zachęcają  grupy nieformalne, stowarzyszenia coraz fundacje do współpracy. Każda inicjatywa realizowana była we współpracy personelu naszego projektu i lidera/liderów inicjatyw zgłaszanych pod adresem naszej Fundacji. Wszystkie podjęte działania nawiązywały i były zgodne z założeniami projektu, oscylowały wokół takich celów jak: zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego lub promowanie umiejętności radzenia sobie z zrachowaniami o charakterze przestępczym czy uwrażliwianie społeczeństwa na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych.).