Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
1 kwietnia 2023


Konflikt i zgoda

Inicjatywa ta, jako cel działań stawiała wzmocnienie kompetencji w ramach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, z jakimi dzieci i młodzi ludzie stykają się w życiu codziennym. Inicjatorzy szczególny nacisk położyli na spory, które mają miejsce w grupach rówieśniczych, w rodzinie, a także konflikty „wewnątrz siebie”. Działania zakładały poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu integracji grupy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na szeroką pojętą grupę. Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży ułatwiły im diagnozę sytuacji konfliktowych, przyjrzenie się własnemu modelowi reagowania oraz poznanie technik i metod radzenia sobie w omawianych sytuacjach. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw dzieci i młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji. Cykl zrealizowanych działań: warsztaty stacjonarne i w terenie mają na celu pracę z agresją, zrachowaniami agresywnymi, łamiącymi normy społeczne. Bloki tematyczne to: - Konflikt we mnie, grupie, rodzinie  - istota komunikacji; - Konflikt w kraju, w świecie – od konfliktu w sobie do wojny; - Cena wolności – jak rozwiązywać konflikty?

Po zajęciach edukacyjnych, które wprowadziły dzieci i młodzież w problematykę konfliktu i możliwości pokojowego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych inicjatorzy zaproponowali dzieciom i młodzieży Survival w Ostoi Dworskiej w Małogoszczy. Tam podczas zajęć w praktyce młodzi ludzie zmierzyli się z ww. obszarami, zainspirowali się współpracą jako podstawą tworzenia Małej i Dużej Ojczyzny. Dlatego realizacja tego zadania była tworzeniem możliwości zaspokajania potrzeb osiągnięć, uznania, przynależności, zaangażowania, integracji wokół pozytywnych celów i wspólnych wartości. Była także modelowaniem prospołecznych i altruistycznych postaw, kształtowaniem wiary i możliwością akceptacji dla swoich ograniczeń. Przyczyniała się do określenia przyczyn powstawania konfliktów we współczesnym świecie, dostrzegania i różnicowania przyczyn przemocy. Młodzi ludzie zostali rozbudzani do poczucia odpowiedzialności za poszukiwanie twórczych rozwiązań problemów związanych z agresją. Działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego oraz uwrażliwiania społeczeństwa na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości