Powrót do strony Blog
2 grudnia 2023


Interwencja kryzysowa skierowana na dziecko. Czym ona jest i jak ją stosować w praktyce?

Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna udzielana osobie w kryzysie, polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, a także na podjęciu działań w celu przywrócenia danej osobie stanu równowagi sprzed kryzysu. Ma formę praktycznej pomocy koncentrującej się na problemie i możliwościach innych instytucji pomocowych. W sytuacji szkolnej lista potencjalnych sytuacji kryzysowych jest nieskończona, a osobą dotkniętą kryzysem może być zarówno uczeń, który uległ wypadkowi lub stracił rodzica, jak i uczniowie których kolega zachorował na przewlekłą chorobę. W każdym z tych przypadków interwencja polega na otoczeniu dotkniętego kryzysem ucznia lub uczniów pomocą polegającą na zapewnieniu jej bezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia emocjonalnego. W szkole odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej interwencji nie spoczywa tylko na psychologu bądź wychowawcy. Wszyscy zaangażowani w rozwiązanie problemu naucyzciele i specjaliści są odpwiedzialni nie tyle w równy sposób, co w adekwatny do wiedzy ipowierzonych zadań. Nauczyciele i rodzice często nie mają świadomości, że posiadane przez nich cechy i umiejętności mogą okazać się przydatne w procesie wychodzenia z kryzysu. Nie czują się kompetencji uważając, że brak odpowiedniego szkolenia dyskwalifikuje ich jako interwentów. Natomiast już przeprowadzenie rzeczowej otwartej rozmowy może być skuteczną formą interwencji. Wsparcie z otoczenia jest dla poszkodowanych kluczowe. Interwencję kryzysową charakteryzuje natychmiastowość działania. Uważa się, że uczeń w sytuacji kryzysowej powinien otrzymać pomoc jak najszybciej, maksymalnie w 72 godziny. Interwent koncentruje się na aktualnych trudnościach, a jego praca jest ograniczona w czasie. Ważne również jest objęcie wsparciem osób najbliższych poszkodowanego ucznia, ponieważ te osoby będą z nim spędzać najwięcej czasu. Potrzebują oni nie tyle wsparcia interwenta, co wiedzy na temat reakcji i zachowań poszkodowanego. Nie wszystko można zrobić w trakcie kryzysu, dlatego wiedza o zasadach wsparcia emocjonalnego powinna mieć priorytet podobny do umiejętności udzielania pierwszej pomocy, która jest przecież obowiązkowa. Docelowo pomocy w przepracowaniu stresu związanego z sytuacją kryzysową będą potrzebowali wszyscy nauczyciele zaangażowaniu w rozwiązanie problemu. Najważniejsze z perspektywy terapeutycznej jest jednak to, że dobrze przeprowadzona interwencja, oparta na planie działania i wsparta umiejętnością bieżącego reagowania na problemy może w dużym stopniu przyczynić się do znacznego ograniczenia skutków psychicznych dla ucznia w kryzysie.

Autor: K. Sroka / zespół Busoli