Powrót do strony Aktualności
23 grudnia 2023


Minister Sprawiedliwości powołał Pełnomocnika do spraw nieletnich oraz Pełnomocnika do spraw biegłych sądowych

Minister Adam Bodnar ustanowił prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw nieletnich, a prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest wybitnym pedagogiem resocjalizacyjnym, autorem koncepcji twórczej resocjalizacji, kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Uniwersytecie w Białymstoku. Został także uhonorowany tytułem doktora  honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, co oznacza, że jest jedynym w Polsce przedstawicielem nauk o resocjalizacji posiadającym tak wysokie wyróżnienie.

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski jest Kierownikiem Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byłym dziekanem tego wydziału oraz byłym prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również wieloletnim biegłym sądowym z zakresu kryminalistyki.

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Nieletnich będzie analizował zarówno obowiązujące przepisy, jak i projekty aktów prawnych, dotyczące nieletnich, będzie też przedstawiał propozycje działań legislacyjnych w tym zakresie. Zadaniem Pełnomocnika będzie koordynowanie działań w obszarze prawa nieletnich, współpraca z organami administracji publicznej i rządowej oraz z samorządami i organizacjami pozarządowymi, które w ramach działalności statutowej zajmują się prawami i ochroną nieletnich. Pełnomocnik będzie podejmował i wspierał inicjatywy promujące i upowszechniające problematykę ochrony praw nieletnich, a także dążące do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia tych praw.

Z kolei do zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych będzie należało monitorowanie i analizowanie potrzeb biegłych sądowych oraz ich działalności, a także współpraca z organami przedstawicielskimi biegłych sądowych oraz organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi biegłych sądowych. Pełnomocnik będzie opracowywał propozycje, dotyczące statusu i działalności biegłych sądowych oraz przygotował wstępne założenia do ustawy o biegłych sądowych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości