Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
9 marca 2023


Wzmacniamy rodziny, wzmacniamy ojców.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa działania: Przeprowadzenie warsztatu dla ojców, według metodyki Tato.Net, jako zaczątku utworzenia trwałego Ojcowskiego Klubu w Olsztynie, a następnie wyposażenie Klubu w „ojcowską biblioteczkę” – zestaw książek i publikacji audio Cd. Wszystko to w ramach animacji mężczyzn będących ojcami do samoedukacji ojcowskiej w różnych obszarach, takich jak wychowanie dzieci, zaangażowanie obywatelskie, patriotyzm, przekazywanie wiary. Uczestnicy warsztatów uzyskali kompendium wiedzy, dotyczącej roli ojcowskiego zaangażowania, jego wpływu na aktualne zachowania ich dzieci a także wpływu na to, jakimi dorosłymi osobami mogą się stać, jakie decyzje będą podejmować, nawiązywać relacje, wchodzić w związki itd. Ojcowie uczestniczący w warsztatach pogłębiali samoświadomość w obszarze własnych predyspozycji pedagogicznych, co umożliwia im bardziej kompetentne zaangażowanie w kształcenie (w tym także wychowanie obywatelskie) własnych dzieci, stanowiące ważne uzupełnienie formalnej edukacji. Ojcowie uczestniczący w szkoleniach odkrywali własną misję w rodzinie i społeczeństwie, polegającą na kształceniu u swoich dzieci umiejętność budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz inwencji i kreatywności na polu społecznym. Metodyka warsztatów opierała się na trzech założeniach: 1/ ojcostwo jest kompetencją społeczną, której można i warto się uczyć, 2/ nigdy nie jest za późno żeby podjąć ten wysiłek, 3/ zaangażowane ojcostwo powoduje zmniejszenie wielu negatywnych zjawisk społecznych, takich jak przestępczość młodocianych, bezrobocie, nieporadność życiowa, łamanie norm społecznych.

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości