Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Przyznajemy granty. Sięgnij po wsparcie finansowe na swój pomysł
W ramach projektu Busol@ przewidujemy wsparcie finansowe dla 20 inicjatyw mających na celu poprawę jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do zrzeszania się, brania odpowiedzialności za swoją Małą i Dużą Ojczyznę oraz promowanie patriotyzmu. Maksymalny poziom wsparcia to 4000zł.
Warsztaty dla kobiet i córek w Piwnicznej – Zdroju
W ramach tej inicjatywy zostały przeprowadzone kilkugodzinne warsztaty dla 26 osób w Piwnicznej – Zdroju (mam z córkami w wieku 9-12 lat). Inicjatorką warsztatów była liderka grupy nieformalnej mająca zameldowanie w Tarnowie. Mamy zostały wyposażone w wiedzę i materiały edukacyjne, które służyć mają przeprowadzeniu rozmów z ich córkami, ale już w domowej, intymnej atmosferze. Warsztaty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozmów mamy i córki na tematy związane z kobiecością, płciowością i dojrzewaniem w duchu chrześcijańskim. Inicjatorzy wyszli bowiem z założenia, że to właśnie mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewa
Warsztaty dla kobiet i córek w Radzyniu Podlaskim
W ramach tej inicjatywy, podobnie jak w poprzednim przypadku, zostały przeprowadzone kilkugodzinne warsztaty dla 26 osób w Radzyniu Podlaskim (mam z córkami w wieku 9-12 lat). Inicjatorką warsztatów była liderka grupy nieformalnej mająca zameldowanie w Tarnowie. Mamy zostały wyposażone w wiedzę i materiały edukacyjne, które służyć mają przeprowadzeniu rozmów z ich córkami, ale już w domowej, intymnej atmosferze. Warsztaty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozmów mamy i córki na tematy związane z kobiecością, płciowością i dojrzewaniem w duchu chrześcijańskim. Inicjatorzy wyszli bowiem z założenia, że to właśnie mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie mają być pomocą dla mam, aby zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Jak napisali do nas inicjatorzy: dzięki doświadczeniu szczerych rozmów mamy z córką, nastolatka z większą radością i pewnością będzie mogła wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy.
Mamy synów
Inicjatywa „Mamy Synów” to pomysł na próbę wzmocnienia i pogłębienia więźi mam i synów, a także uwrażliwienia uczestników na uważność , jako metodę radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi z życia w teraźniejszym świecie. Działania realizowane w niniejszej inicjatywie, to: warsztaty – „Uważność w wychowaniu”, „Uważność – jestem odkrywcą własnego ja”, gra terenowa – ćwiczenie uważności w otoczeniu przyrody. Docelowa grupa osób to kobiety – mamy oraz ich synowie do 12 roku życia (kobiety, żony, mamy, mamy adopcyjne, zastępcze, działaczki społeczne, kobiety o różnym wykształceniu i statusie, oraz ich synowie, chłopcy w wieku przedszkolnym, szkolnym z różnymi problemami adekwatnymi do ich rozwoju). Grupa liczyła 49 osób. Uważność (mindfulness), jest to umiejętność, która dobrze poznana, a następnie skutecznie wdrażana w życie, przynosi nieograniczone korzyści, daje podstawy do korzystania z zasobów jakie dał nam Pan Bóg, pomaga chronić siebie przed złem zewnętrznym i uczy jak żyć w zgodzie z Bogiem.
Aktywizacja obywatelska uczniów w gminie Tarnowo Podgórne i gminach sąsiednich
Inicjatywa zakładała aktywizację młodzieży poprzez promocję kultury słowa i dialogu. Jak napisali nam inicjatorzy: „Znaczna część aktywności w naszym codziennym życiu często wymaga od nas budowania zrozumiałych i przekonujących komunikatów, opartych na logicznych i przemyślanych argumentach, nawiązywaniu relacji z innym, radzenia sobie ze stresem, współpracy z innymi, wypowiadania się przed grupą znanych i nieznanych nam osób. Rosnącą przydatność ma umiejętność krytycznego myślenia, dzięki której możemy z obecnego nadmiaru informacji wyciągnąć wartościową wiedzę, a także skuteczniej się uczyć, łatwiej rozpoznawać manipulacje i przeciwstawić się „hejtowi”. W tym celu użyto narządzia debaty oksfordzkiej. Realizacja projektu oparta była na przeprowadzeniu czterech szkoleń dla młodzieży z 6 szkół podstawowych a także pracy na spotkaniach z animatorem dla każdej ze szkół. W ramach każdego szkolenia / spotkania prowadzący przekazywali niezbędną wiedzę teoretyczną oraz przeprowadzą praktyczne ćwiczenia rozwijające wspomniane wcześniej umiejętności. Wykorzystywanie narzędzia jakim jest debata oksfordzka, bezpośrednio wpływać ma na rozwijanie postaw obywatelskich u uczestników. Spotkania z animatorami umożliwiły młodzieży przećwiczenie umiejętności nabytych na warsztatach. Tematy poruszane w ramach warsztatów dotyczyły np. kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, walki z dyskryminacją i stereotypami, a nabyte w drodze warsztatów umiejętności pozwoliły rozwijać świadomość obowiązujących w społeczeństwie norm społecznych. Projekt zaangażował też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym w pomoc przy warsztatach, dzięki czemu uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu postaw obywatelskich u swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych.