Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Wychowanie z pomysłem
Pomysł realizacji przedsięwzięcia pt „Wychowanie z Pomysłem” był cyklem warsztatów dla rodziców. Ich celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich. W szczególności dotyczyły one przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom pandemii, takim jak zerwanie więzi rodzinnych, przemoc czy agresja. Jak zgłaszali nam inicjatorzy: w okresie izolacji społecznej rodziny zostały zmuszone do egzystowania na małych powierzchniach, pozbawione swoich nawyków oraz kontaktu rówieśniczego. Utrata pracy przez rodzica czy relacji z kolegami przez dzieci często powodowało dużo większą liczbę konfliktów oraz napięć wewnątrz rodziny. Taka sytuacja owocowała według wszelkich badań z ostatnich 2 latach zwiększeniem się przemocy domowej. Niestety nastąpiła również eskalacja zachować agresywnych między dziećmi i młodzieżą. Jest to naturalna reakcja na brak frustrację związaną z pozbawieniem ich naturalnych form odreagowywania swoich emocji jak np. trening piłki czy wspólny czas spędzony na przerwie szkolnej. Dlatego tak ważne jest aby dać rodzicom narzędzia i podstawy do zrozumienia dzieci i siebie w tak trudnej społecznie chwili . W ramach „Wychowania z pomysłem” – zorganizowano 5 spotkań warsztatowych, w trakcie których rodzice zostali zapoznani z psychologiczno-pedagogicznym podstawami wychowania oraz otrzymali a następnie przetrenowali narzędzia do pozytywnej rozmowy z dzieckiem.
Żegnamy COVID, witamy rozkwit!
Inicjatywna zaproponowana przez organizatorów była pierwszą, przygotowawczą fazą programu popandemicznej aktywizacji organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i grup nieformalnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Polegała przede wszystkim na przygotowaniu głównego, wizualizacyjnego narzędzia promocji programu, czyli foldera informacyjnego. Organizatorzy napisali do nas: „Współpracując stale z kilkunastoma organizacjami i grupami nieformalnymi, razem z nimi obserwujemy w ostatnim czasie niezwykle niepokojące zjawiska. Spośród nich zmniejszona aktywność członków tych grup zdaje się być stosunkowo najmniejszym problemem, choć obawiamy się, że w bliskiej przyszłości i ona może okazać się powodem praktyki życia i wychowania pozbawionego bezpośrednich odniesień do wartości i kontroli ze strony norm społecznych, a także rosnących skłonności do przemocy i agresji. To skutkować może (a niektórzy twierdzą, że już skutkuje) na poziomie indywidualnym - dużą ilością zaburzeń natury emocjonalnej i psychicznej, a na poziomie interakcji społecznych - wzrostem zachowań o charakterze pozanormatywnym i wręcz przestępczym. Naszym zdaniem wzrost obecnie ujawnionych zagrożeń należy przypisać przede wszystkim długotrwałej izolacji i poluzowaniu więzi społecznych w okresie lockdownu. Jedną z recept na zahamowanie a następnie przeciwdziałanie złym tendencjom, zarówno wyżej wymienionym jak i innym jeszcze nie zdiagnozowanym, jest w tej sytuacji szczególnie wzmożona aktywność organizacji społecznych, które dbają o efekty wychowawcze w życiu codziennym, przypominając i uwypuklając w swej działalności wartości i umiejętności ważne dla całej wspólnoty. Ich działalność zasługuje obecnie na szczególne wsparcie.”
Wzmacniamy rodziny wzmacniając ojców
Pomysłodawcy zaproponowali realizację dwóch działań: przeprowadzenie warsztatu dla ojców, według metodyki Tato.Net, jako zaczątku utworzenia trwałego Ojcowskiego Klubu w Bydgoszczy, a następnie wyposażenie Klubu w „ojcowską biblioteczkę” – zestaw książek i publikacji. Działania te wiązały się z rozwojem samoedukacji ojcowskiej w różnych obszarach takich jak wychowanie dzieci, zaangażowanie obywatelskie, patriotyzm, przekazywanie wiary. Uczestnicy warsztatów uzyskli kompendium wiedzy, dotyczącej roli ojcowskiego zaangażowania, jego wpływu na aktualne zachowania ich dzieci a także wpływu na to, jakimi dorosłymi osobami mogą się stać, jakie decyzje będą podejmować, nawiązywać relacje, wchodzić w związki itd. Ojcowie uczestniczący w warsztatach pogłębili samoświadomość w obszarze własnych predyspozycji pedagogicznych, co umożliwi im bardziej kompetentne zaangażowanie w kształcenie (w tym także wychowanie obywatelskie) własnych dzieci, stanowiące ważne uzupełnienie formalnej edukacji. Ojcowie uczestniczący w szkoleniach zostali zaproszeni do odkrycia własnej misji w rodzinie i społeczeństwie, polegającej na kształceniu u swoich dzieci umiejętność budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz inwencji i kreatywności na polu społecznym.
Mniej znaczy więcej
W uzasadnieniu swojego pomysłu inicjatorzy napisali do nas: „Agresja może mieć bardzo różną formę. Dawniej kojarzyła się z atakiem fizycznym, dzisiaj zdecydowanie najczęstszą jej formą jest tzw. hejt. Słowo to pochodzi wprost od angielskiego słowa HATE, które oznacza nienawiść. Jest to olbrzymie zagrożenie, które nie tylko uderza w cierpiące jednostki jak np. dzieci, które stają się obiektem anonimowych ataków w sieci, na portalach społecznościowych , zamkniętych grupach komunikatorów ale również powoduje olbrzymie zniszczenie w zaufaniu społecznym, tolerancji czy wolności słowa. Wszelkie analizy dotyczące tego zjawiska w sieci, do której znacząco przeniósł się świat za sprawą rozwoju cyfrowego oraz pandemii Covid-19 mówią, o zachwianiu zarówno wartości społecznych ale także zanikowi umiejętności interpersonalnych w społeczeństwie, zanikającej empatii. Dziecko, które przez całe życie było krytykowane, opanowało tą umiejętność do perfekcji. Niestety nie jest to krytyka konstruktywna a jedynie opiniowanie, zawstydzanie czy wręcz dokuczanie. Dlatego tak ważne jest aby dzisiaj rozmawiać o umiejętności rozmawiania, o aktywnym słuchaniu czy wyrażania emocji.” Tego właśnie dotyczyły spotkania z rodzicami i nauczycielami, które zorganizowano w opisywanym projekcie. Ich głównym celem było zwiększenie uważności na język nienawiści oraz uczących jak go zmieniać w codzienności rodzinnej/szkolnej. Aktywne słuchanie to podstawa dialogu, dlatego właśnie projekt nazwano MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ. Zakładał on zarówno przekazanie wiedzy z tego zakresu jak również wpłynięcie na postawę rodziców/nauczycieli aby z roli ekspertów od rozwiązać przeszli do roli partnerów dziecka. Zorganizowano łącznie 3 dwudniowe warsztaty dla grup docelowych w miastach: Wrocław, Legnica i Lublin.
Aktywizacja obywatelska uczniów w Gminie Jarocin
Pomysłodawcy niniejszej inicjatywy wskazywali na świat „covidowy” w którym żyje dzisiejsza młodzież. Charakterystyka tego świata wiąże się ze zmniejszoną aktywnością młodych ludzi, apatią oraz zwiększoną ilością czasu marnowanego w Internecie. Inicjatorzy projektu to studenci, którzy zauważając bierność młodzieży, swoich rówieśników i osób nieco młodszych, postanowili temu wyjść naprzeciw. Powołując się na konieczność realizacji pomysłu, w rozmowach z nami, zaznaczali, że bierność powoduje brak zaangażowaniem w swoje środowisko lokalne, tym samym rozwój społeczeństwa u podstaw. Z drugiej strony wiele aktywności jest niejako marnowanych, na mało konstruktywne spędzanie czasu, czyli „siedzenie na Internecie”. Ta grupa z kolei doświadcza „hejtu”, braku konstruktywnej rozmowy i zrywania relacji. Dlatego postanowiono zaprosić do wspólnego przedsięwzięcia skupionego wokół rozmowy, wokół komunikacji, wykorzystując narzędzie debaty w stylu oksfordzkim. Przeprowadzono zatem warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Jarocinie, spotkania z animatorami / tutoringi oraz zorganizowano w debacie wieńczącej całość. Warsztaty dotyczyły tematyki komunikacji, umiejętności słuchania, argumentowania swoich racji i obrony przed przemocą słowną. Z uwagi na sytuację pandemiczną warsztaty i debatę zorganizowano w formie on-line