Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Naucz się debatować! Śląski Turniej Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących, faza grupowa
Podstawowym celem niniejszego projektu było wspieranie młodzieży szkół ponadpodstawowych w świadomym uczestnictwie w życiu publicznym i społecznym.  Debata oksfordzka jest narzędziem do pracy z uczniami, która świetnie nadaje się do kształtowania takich kompetencji jak: umiejętność dojrzałej dyskusji, argumentacji, myślenia krytycznego, wyrażania własnych przekonań i poglądów, współpracy, szacunku dla siebie i przeciwników oraz przeciwdziałania ugruntowywaniu się stereotypów wśród młodzieży.
Młodzieżowa Szkoła Animatora
Inicjatywa polegała na zorganizowaniu warsztatów dla młodzieży działającej przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.  Warsztaty nazwano: „Młodzieżowa Szkoła Animatora” w czasie których, młodzież i dzieci z terenu Małopolski oraz Podkarpacia poznawali wartości chrześcijańskie, przydatne w działaniu społecznym. Mieli także zajęcia dotyczące prawa do wolności sumienia, wyznania, a także tym jak współcześnie często jest ono zagrożone przez chrystianofobię. Jan napisała do nas młodzież: „Choć kiedyś problem wydawał się dotyczyć jedynie prześladowanych mniejszości chrześcijańskich, w odległych krajach, obecnie dotyka on również tych państw, gdzie wcześniej był marginalny”, powołując się na raport, dotyczący przestępstw motywowanych z nienawiści, z 2020 roku, przygotowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – instytucję OBWE). 
Wzmacniamy rodziny, wzmacniamy ojców.
W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa działania: Przeprowadzenie warsztatu dla ojców, według metodyki Tato.Net, jako zaczątku utworzenia trwałego Ojcowskiego Klubu w Olsztynie, a następnie wyposażenie Klubu w „ojcowską biblioteczkę” – zestaw książek i publikacji audio Cd. Wszystko to w ramach animacji mężczyzn będących ojcami do samoedukacji ojcowskiej w różnych obszarach, takich jak wychowanie dzieci, zaangażowanie obywatelskie, patriotyzm, przekazywanie wiary. Uczestnicy warsztatów uzyskali kompendium wiedzy, dotyczącej roli ojcowskiego zaangażowania, jego wpływu na aktualne zachowania ich dzieci a także wpływu na to, jakimi dorosłymi osobami mogą się stać, jakie decyzje będą podejmować, nawiązywać relacje, wchodzić w związki itd. Ojcowie uczestniczący w warsztatach pogłębiali samoświadomość w obszarze własnych predyspozycji pedagogicznych, co umożliwia im bardziej kompetentne zaangażowanie w kształcenie (w tym także wychowanie obywatelskie) własnych dzieci, stanowiące ważne uzupełnienie formalnej edukacji. Ojcowie uczestniczący w szkoleniach odkrywali własną misję w rodzinie i społeczeństwie, polegającą na kształceniu u swoich dzieci umiejętność budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz inwencji i kreatywności na polu społecznym. Metodyka warsztatów opierała się na trzech założeniach: 1/ ojcostwo jest kompetencją społeczną, której można i warto się uczyć, 2/ nigdy nie jest za późno żeby podjąć ten wysiłek, 3/ zaangażowane ojcostwo powoduje zmniejszenie wielu negatywnych zjawisk społecznych, takich jak przestępczość młodocianych, bezrobocie, nieporadność życiowa, łamanie norm społecznych.
Szkoła dla rodziców
Inicjatywa zakładała organizację warsztatów prowadzonych przez doświadczoną osobę będącą psychologiem, posiadającą uprawnienia do organizowania tego typu szkoleń. Grupą docelową byli rodzice, którzy spotykali się co tydzień, przez okres 6 tygodni. Celem spotkań było zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmiana postaw prowadzących do lepszej komunikacji z dziećmi. Ważnym aspektem było budowanie świadomości i umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozumienie i kontrola emocji zarówno rodziców, jak i dzieci, wzmacnianie samodzielności, poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności. Wszystko to w duchu chrześcijańskim, którego podstawą w kontekście związku kobiety i mężczyzny jest rodzina. Cel ten wpisuje się w założenia konkursowe Funduszu Sprawiedliwości - przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży. Miejscem spotkań była sala przy Parafii Chrystusa Króla w Bielsku Białej. W ramach działań projektowych odbyly się także zajęcia grupowe, których elementem był wypiek ciast. Działanie to miało na celu budowanie relacji, które są szczególnie ważne w kontekście budowania więzi rodzinnych. W całość działań organizację sali, promocję projektu, zaangażowana była grupa nieformalna działająca przy parafii. W działania także włączony był Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Randki Małżeńskie w Tarnowie
Inicjatywa ta zakłada przeprowadzenie kilkudziesięciogodzinnych warsztatów (7 spotkań po około 3 godziny każde) dla minimum 10 par małżeńskich (20 osób). Jest to jasno określona metodologia prowadzenia spotkań dla małżonków, która ma promować małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz przyczyniać się do budowania głębokiej więzi małżeńskiej. Jak już wspomniano, randki małżeńskie to cykl siedmiu spotkań, które są opracowane w taki sposób, aby pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem więzi oraz promować małżeństwo kobiety i mężczyzny jako coś wyjątkowego. Przeznaczone są dla par, które szukają praktycznego sposobu na zbudowanie silnych fundamentów relacji, na zrozumienie różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz na nauczenie się efektywnej komunikacji. W kursie odnajdą się i te pary, które szukają nowych wyzwań, wrażeń, odświeżenia związku. Kurs zawiera sporo narzędzi i praktycznych pomysłów, które pomagają budować związek na całe życie.