Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
30 grudnia 2021


Żegnamy COVID, witamy rozkwit!

Inicjatywna zaproponowana przez organizatorów była pierwszą, przygotowawczą fazą programu popandemicznej aktywizacji organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i grup nieformalnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Polegała przede wszystkim na przygotowaniu głównego, wizualizacyjnego narzędzia promocji programu, czyli foldera informacyjnego. Organizatorzy napisali do nas: „Współpracując stale z kilkunastoma organizacjami i grupami nieformalnymi, razem z nimi obserwujemy w ostatnim czasie niezwykle niepokojące zjawiska. Spośród nich zmniejszona aktywność członków tych grup zdaje się być stosunkowo najmniejszym problemem, choć obawiamy się, że w bliskiej przyszłości i ona może okazać się powodem praktyki życia i wychowania pozbawionego bezpośrednich odniesień do wartości i kontroli ze strony norm społecznych, a także rosnących skłonności do przemocy i agresji. To skutkować może (a niektórzy twierdzą, że już skutkuje) na poziomie indywidualnym - dużą ilością zaburzeń natury emocjonalnej i psychicznej, a na poziomie interakcji społecznych - wzrostem zachowań o charakterze pozanormatywnym i wręcz przestępczym. Naszym zdaniem wzrost obecnie ujawnionych zagrożeń należy przypisać przede wszystkim długotrwałej izolacji i poluzowaniu więzi społecznych w okresie lockdownu. Jedną z recept na zahamowanie a następnie przeciwdziałanie złym tendencjom, zarówno wyżej wymienionym jak i innym jeszcze nie zdiagnozowanym, jest w tej sytuacji szczególnie wzmożona aktywność organizacji społecznych, które dbają o efekty wychowawcze w życiu codziennym, przypominając i uwypuklając w swej działalności wartości i umiejętności ważne dla całej wspólnoty. Ich działalność zasługuje obecnie na szczególne wsparcie.”

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości