Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
26 listopada 2021


Debata oksfordzka – narzędzie rozwiązywania konfliktów

Inicjatorzy przedsięwzięcia poprzez realizację swojego pomysłu, zwracali na podziały społeczne, jakie są obecne w naszym kraju. Podziały te, według nich, nasiliły się podczas pandemii COVID-19, wg. nich pandemia stała się katalizatorem wielu postaw, przyspieszyła / uwypukliła wiele istniejących wcześniej zjawisk. Szczególnie w ich dziedzinie, czyli edukacji obywatelskiej, dialogu, komunikacji. Realizacją projektu postanowili przeciwdziałać zjawiskom niepożądanym, takim jak łamanie norm życia społecznego, hejt, brak akceptacji dla miejsca pochodzenia (wieś, miasto) czy wyznawanej religii. Projekt miał za zadanie dostarczenia narzędzia do prowadzenia kulturalnego sporu. Dostrzegając wskazany problem postanowili przeciwdziałać mu od podstaw, za pomocą pracy organicznej. Odpowiadając na apel dwóch, zaangażowanych już wcześniej w inicjatywy debatanckie szkół, które zostały dotknięte wyżej opisanym zjawiskiem. Stąd warsztaty zostały przeprowadzone na poziomie zaawansowanym, odpowiadając na deficyt wiedzy, która nie jest łatwo dostępna i do nabycia które potrzeba doświadczonych trenerów. Warsztaty odbyły się w formule dwóch spotkań dla dwóch szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie. Jak uzasadniali potrzebę realizacji zadania, debata oksfordzka jest sposobem na aktywizację krytycznego myślenia, samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i kompetencji na dany temat wśród młodzieży. Przygotowując się do konkretnej debaty, młodzi ludzie muszą zapoznać się z opracowaniem i źródłami wiedzy dotyczącymi danego zagadnienia. Podczas warsztatów wykorzystywali tematykę ściśle skorelowaną z celami projektu. Dotyczyły one ważkich zagadnień dotyczących życia społecznego i postaw obywatelskich oraz patriotycznych np. dyskusji na temat systemów politycznych, prawa, ekologii czy etyki. Uwrażliwiony także na wolność wyznania i zachęcały do rozumienia motywów osób powodowanych wiarą czy kryzysem wiary.

Zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzono sumarycznie cztery szkolenia w dwóch szkołach ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Szkołami tymi były: I LO w Siemanowicach Śląskich oraz I LO w Będzinie. Pierwsze szkolenia zostały przeprowadzone w formie online na platformie Zoom, natomiast drugie odbyły się stacjonarnie w szkołach.

Podczas zajęć uczestnicy zostali zapoznani z zaawansowanymi zagadnieniami debat oksfordzkich, które zostały omówione metodą case study. Dzięki temu uzyskano zaangażowanie i dyskusję wśród grupy. Podczas spotkań odbyła się także debata, oceniona oraz ewaluowana w celu maksymalizacji efektów merytorycznych wykonanej pracy

-------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości