Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
1 marca 2023


Poznaj emocje – buduj relacje

Inicjatywa „Poznaj emocje – buduj relacje” skupiała się na przeciwdziałaniu łamaniu norm życia społecznego, budowania społeczeństwa opartego o porozumienie a nie konflikt i promocji konstruktywnego współdziałania. W warsztatach zorganizowanych przez inicjatorów uczestniczyło 20 osób  dorosłych od 18 r.  Odbyło się 11 spotkań raz w tygodniu po min. 2 godziny zegarowe każde. Uczestnicy odkrywali nowe i ważne znaczenie emocji złoci. Mieli możliwość identyfikowania się   z nią i świadomego zauważania swoich zachowań pod jej wpływem. Celem warsztatów było zwiększenie ich świadomości i uważności na obecność emocji w ich życiu.

Uczestnicy spotkań projektu zostali wyposażenie w techniki m.in.: pogadanka, mini wykład, burza mózgów, praca z ciałem. Zostali wyposażeni w wiedzę na temat emocji, tak ważnych w budowaniu relacji. Ułatwiło im to nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich, a przede wszystkim wyrażanie w sposób konstruktywny, tak, by nie były tłumione, a w konsekwencji by nie przeradzały się w zachowania agresywne i przemocowe wobec siebie i innych, bo to one mają negatywny wpływ na niszczenie rodziny  i relacji. Uczestnicy zostali wyposażeni w narzędzia potrzebne w radzeniu sobie z emocją złości, np. komunikat FUKOZ. Poznając łańcuch kontroli złości odkrywali cenny związek swoich myśli ze swoją impulsywnością, a także z myślami, z emocjami i ze swoim zachowaniem. Trening kontroli złości oparty był na bezpośrednich doświadczeniach uczestników zajęć. Uczestnicy zostali wyposażeni w nowe umiejętności społeczne, jako alternatywę dla zachowań agresywnych. Uczyli się ich poprzez: a)profilowanie, b) kształtowanie, c) naśladowanie.  W trakcie trwania warsztatów uczestnicy byli zachęcani i wspierani do świadomego przenoszenia zdobytych umiejętności społecznych w swoje codzienne życie i relacje. Podsumowując: wszystkie umiejętności, które uczestnicy warsztatów zdobyli, są profilaktyką dla zachowań przemocowych w rodzinie i społeczności.

 

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości