Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
9 marca 2023


Młodzieżowa Szkoła Animatora

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu warsztatów dla młodzieży działającej przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.  Warsztaty nazwano: „Młodzieżowa Szkoła Animatora” w czasie których, młodzież i dzieci z terenu Małopolski oraz Podkarpacia poznawali wartości chrześcijańskie, przydatne w działaniu społecznym. Mieli także zajęcia dotyczące prawa do wolności sumienia, wyznania, a także tym jak współcześnie często jest ono zagrożone przez chrystianofobię. Jan napisała do nas młodzież: „Choć kiedyś problem wydawał się dotyczyć jedynie prześladowanych mniejszości chrześcijańskich, w odległych krajach, obecnie dotyka on również tych państw, gdzie wcześniej był marginalny”, powołując się na raport, dotyczący przestępstw motywowanych z nienawiści, z 2020 roku, przygotowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – instytucję OBWE). 

 

Projekt „Młodzieżowa Szkoła Animatora” i działania w nim przewidziane, miał za zadanie wspomóc kształtowanie lokalnych chrześcijańskich liderów, wpływając pozytywnie na młodzież i dzieci – także poprzez kształtowania i propagowania postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych. Zorganizowane warsztaty, w ramach „Młodzieżowej Szkoły Animatora”, pozwolą młodym, na zwiększenie świadomości społecznej dotyczących łamania norm życia społecznego wśród grupy młodych ludzi. Warsztaty mały za zadanie pomóc w kształtowaniu pozytywne postaw, pokazać jak mądrze przeciwstawiać się prześladowaniom,

a co ważniejsze, uczyły tego w jaki sposób przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom – organizując aktywny czas wśród młodych, promując przy tym wartości chrześcijańskie. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało przeprowadzić warsztaty skupione na konkretnej prewencji przeciwko przestępstwom, przeciwko wolności sumienia i wyznania. Skupione na tym były trzy bloki, warsztaty, które poruszały takie tematy jak: a) Obrona swoich przekonań bez przemocy, b) Mówienie o swoich przekonaniach, światopoglądzie, c) Chrystianofobii i prześladowań ze względu na wiarę - w Polsce oraz na świecie.

Przygotowane tematy pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć potrzebę prewencji przed niebezpiecznymi zachowaniami, nauczyły jak stosować wspomnianą prewencje, aby przeciwdziałać takim zachowaniom, dyskryminacji innych.

 

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości